Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Farmaceutów Szpitalnych

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Farmaceutów Szpitalnych zwany w dalszej części Związkiem jest dobrowolną i samorządną organizacją magistrów farmacji pracujących w szpitalach oraz emerytów i rencistów, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
  2. Związek jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawcy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.
  3. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Siedzibą Związku jest miasto Wrocław.
  5. Związek ma osobowość prawną.
  6. Nazwa Związku podlega ochronie prawnej.
  7. Związek może tworzyć ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), bądź do nich przystępować.
  8. Członkostwo w organizacji międzyzwiązkowej nie narusza Statutu Związku.
 2. CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI
  1. Cele związku:
   1. Ochrona praw, godności i interesów członków związku zawodowego.
   2. Ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pracowników.
   3. Zabezpieczenie praw pracowniczych, wynagrodzeń, warunków socjalnych oraz BHP.
  2. Zadania Związku:
   1. Reprezentowanie i obrona godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych magistrów farmacji pracujących w szpitalach oraz emerytów i rencistów, których ostatnim miejscem zatrudnienia był szpital, a w szczególności dbanie o poprawę ich bytu i warunków pracy.
   2. Czuwanie nad rekompensowaniem wzrostu kosztów utrzymania pracowników, emerytów, rencistów.
   3. Inicjowanie i współdziałanie w podejmowaniu decyzji w sprawach płacowych, socjalnych i kulturalnych.
   4. Podejmowanie działań na rzecz systematycznego polepszania warunków pracy, usprawniania i podnoszenia jej kultury.
   5. Podejmowanie działania na rzecz tworzenia przez pracodawcę odpowiednich warunków dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
   6. Podejmowanie działań na rzecz kształtowania prawidłowych stosunków międzyludzkich, na zasadach poszanowania godności, wzajemnej pomocy, życzliwości i koleżeństwa.
   7. Działanie na rzecz zapewnienia pracownikom właściwej opieki zdrowotnej.
  3. Sposoby i formy realizacji:
   1. Występowanie w interesie i obronie pracowników do pracodawcy oraz wszystkich władz i urzędów, organizacji politycznych i społecznych.
   2. Wyrażanie opinii w przedmiocie zatrudniania i zwalniania pracowników, w tym również powoływania osób na stanowiska kierownicze.
   3. Udział w służbowym opiniowaniu pracowników.
   4. Kontrolowanie właściwego wykorzystania środków i urządzeń socjalnych oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-turystycznej i innych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin.
   5. Udział w tworzeniu systemu nagród i wyróżnień pracowników.
   6. Kontrolowanie przestrzegania prawa pracy oraz uczestniczenie, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
   7. Jeżeli w sprawach, o których mowa w pkt f), zdaniem Związku postępowanie organu administracji państwowej i samorządu terytorialnego lub pracodawcy jest niezgodne z prawem lub narusza zasady sprawiedliwości, Związek może wystąpić do właściwego organu z żądaniem spowodowania usunięcia we właściwym trybie stwierdzonej nieprawidłowości.
   8. Związek może podejmować z innymi związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami współpracę mającą na celu przedsiębranie działań zmierzających do poprawy warunków pracy oraz przestrzegania praw pracowniczych.
 • ZASADY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA
  1. Członkiem Związku może być magister farmacji zatrudniony w szpitalu lub farmaceuta przechodzący z zatrudnienia w szpitalu na emeryturę lub rentę, akceptujący Statut – a także inne osoby wyraźnie wskazane w statucie.
  2. Członkostwo nabywa się po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do Związku i pisemnej decyzji o przyjęciu wydanej przez Zarząd Związku. Od decyzji odmawiającej przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Związku w terminie 10 dni od dnia otrzymania decyzji.
  3. Członek Związku po przejściu na rentę i emeryturę zachowuje swoje uprawnienia.
  4. Członek Związku, z którym zakład pracy rozwiązał stosunek pracy zachowuje prawo przynależenia do Związku przez okres pozostawania bezrobotnym z prawem do zasiłku w rozumieniu przepisów ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W okresie pozostawania bezrobotnym jest zwolniony od opłacania składek.
  5. Przepisy pkt. 4 nie dotyczą przypadków, w których rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło bez wypowiedzenia z winy pracownika.
  6. Członek Związku ma obowiązek poinformowania Zarządu Związku pisemnie o zakończeniu pracy w szpitalu, zmianie miejsca zatrudnienia oraz przejściu na emeryturę lub rentę – w szczególności obowiązkowi zgłoszenia podlegają zmiany zatrudnienia lub jego formy mogące wpływać na prawo do członkostwa w Związku lub zakres wynikających z niego uprawnień. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej w terminie 60 dni.
  7. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
   1. Wystąpienia ze Związku.
   2. Skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji określonej w pkt 4.
   3. Wykluczenia ze Związku.
  8. Wykluczenie ze Związku ma miejsce w przypadku:
   1. Rażącego naruszania przez członka postanowień Statutu.
   2. Rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
   3. W innych sytuacjach przewidzianych postanowieniami Statutu.
  9. Wykluczenie ze Związku wskutek rażącego naruszania przez członka postanowień Statutu może mieć miejsce, jeżeli wcześniej stosowane środki dyscyplinujące w postaci upomnienia lub nagany okażą się bezskuteczne.
  10. Wykluczenie ze Związku następuje w drodze decyzji Zarządu Związku, od której przysługuje odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Członków Związku w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna, a do czasu jej uchwalenia obowiązuje decyzja Zarządu.
  11. Zarząd Związku może wykluczyć lub zawiesić członka związku w sytuacji ustania zatrudnienia członka w szpitalu, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4. Ponadto w takiej sytuacji w uzasadnionych przypadkach dotyczących osób aktywnie działających na rzecz Związku Zarząd może podjąć w celu zabezpieczenia przed możliwym konfliktem interesów decyzję o ograniczeniu praw członkowskich w zakresie uprawnień wyborczych (czynnych i biernych) oraz korzystania z pomocy socjalnej, pozostawiając w pozostałym zakresie prawa członka zwyczajnego, a w szczególności możliwość dalszego uczestnictwa w działaniach Związku, jednak w zakresie podejmowanych decyzji jedynie w charakterze doradczym. Decyzję zarząd powinien podjąć w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaniu zatrudnienia – zasady odwołania od decyzji zgodnie z pkt.10. Zawieszenie członka lub ograniczenie praw następuje na czas nie pozostawania w zatrudnieniu w szpitalu. Zawieszenie dotyczy wszelkich prawach i obowiązków członka związku . Zarząd może również nie skorzystać z powyższego uprawnienia.
  12. Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji jego celów statutowych – godność tą nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Związku. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział w działaniach Związku z głosem doradczym. Ponadto członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz nie może korzystać z pomocy socjalnej Związku.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
  1. Członek Związku ma prawo:
   1. uczestniczyć w pracach Związku,
   2. wybierać i być wybieranym do władz Związku,
   3. oceniać i poddawać krytyce władze Związku,
   4. występować z wnioskami i postulatami do władz Związku,
   5. wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących warunków i organizacji pracy, warunków socjalnych i bytowych oraz stosunków międzyludzkich,
   6. żądać ze strony Związku ochrony swoich praw oraz pomocy w przypadku ich naruszenia,
   7. korzystać z pomocy socjalnej Związku.
  2. Członek Związku jest zobowiązany:
   1. przestrzegać postanowień Statutu Związku oraz stosować się do uchwał władz związkowych,
   2. sumiennie wykonywać swoje obowiązki zawodowe oraz prezentować właściwą postawę etyczną,
   3. brać udział w pracach Związku,
   4. udzielania pomocy innym członkom Związku
   5. opłacać składki związkowe.
  3. Z obowiązku płacenia składek związkowych mogą zostać zwolnieni, mocą uchwały Zarządu, podjętej na wniosek zainteresowanego, członkowie Związku będący na urlopie wychowawczym, na emeryturze bądź na rencie. Zwolnienie może nastąpić na czas określony lub bezterminowo.
  4. Członek Związku wybrany do władz związkowych jest zobowiązany:
   1. aktywnie uczestniczyć w pracach organu, do którego został wybrany,
   2. godnie i rzetelnie reprezentować interesy swojego środowiska zawodowego,
   3. utrzymywać kontakt z wyborcami i bieżąco informować ich o pracach organu, do którego został wybrany.
  5. W przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz uchwał władz Związku, stosuje się wobec członka Związku środki dyscyplinujące w postaci:
   1. zwrócenia uwagi,
   2. upomnienia,
   3. nagany,
   4. wykluczenia ze Związku.
  6. Środki dyscyplinujące stosuje Zarząd Związku, po uprzednim przyjęciu wyjaśnień, chyba że członek odmówił ich złożenia. Od decyzji o zastosowaniu środków dyscyplinujących przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Związku w terminie 14 dni id dnia otrzymania decyzji.
 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
  1. Organami Związku są:
   1. Walne Zebranie Członków,
   2. Zarząd,
   3. Komisja Rewizyjna.
  2. Kadencja organów Związku trwa cztery lata.
  3. Uchwały wszystkich organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogółu członków tych organów, z wyjątkiem sytuacji szczególnych określonych w niniejszym Statucie.
  4. Obrady organów Związku są protokołowane.
  5. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w trybie określonym przez Walne Zebranie Członków.
  6. Członkowie wchodzący w skład organów Związku pochodzą z wyboru.
  7. Wybory odbywają się w oparciu o następujące zasady:
   1. brak ograniczenia liczby kandydatów,
   2. głosować można tylko na jednego kandydata,
   3. głosowania są tajne.
  8. Walne Zebranie Członków Związku może odwoływać członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji na własną prośbę członka lub w przypadku niewypełniania obowiązków, umyślnego naruszania postanowień Statutu i nierealizowania uchwał organów Związku.
  9. Odwołanie członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zajmowanej funkcji odbywa się w głosowaniu tajnym.
  10. Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
   1. ustania członkostwa w Związku,
   2. dobrowolnej rezygnacji z mandatu,
   3. odwołania w trybie określonym w ust. 8
  11. Walne Zebranie Członków Związku
   1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Członków Związku.
   2. Zarząd Związku zwołuje Walne Zebranie Członków Związku i powiadamia członków Związku o terminie i porządku obrad co najmniej dwa tygodnie przed ustaloną datą zebrania.
   3. Osoby zaproszone przez statutowe organy Związku mają prawo uczestniczyć w obradach z głosem doradczym.
   4. Walne Zebranie Członków obraduje co najmniej raz na rok.
   5. Obradami Walnego Zebrania Członków Związku kieruje przewodniczący, jego zastępca lub inny członek Zarządu Związku zgodnie z porządkiem obrad.
   6. Walne Zebranie Członków Związku jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż ½ liczby członków.
   7. W przypadku stwierdzenia liczby mniejszej niż 1/2 członków, zwołuje się Walne Zebranie Członków Związku w drugim terminie, w godzinę po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu. W tym przypadku Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
   8. Walne Zebranie Członków Związku:
    • uchwala porządek obrad Walnego Zebrania Członków Związku,
    • uchwala regulamin działania Zarządu,
    • uchwala regulamin działania Komisji Rewizyjnej,
    • ustala program działania Związku,
    • ustala skład liczbowy i zakres kompetencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
    • wybiera i odwołuje członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej,
    • zatwierdza budżet Związku,
    • rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
    • na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi absolutorium za coroczny okres sprawozdawczy,
    • uchwala ewentualne zmiany w Statucie,
    • decyduje o rozwiązaniu Związku i przekazaniu jego majątku,
    • uchwala wysokość składek członkowskich oraz warunki zwolnienia zobowiązku płacenia składek związkowych.
   9. Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek ¼ ogólnej liczby członków Związku, Zarząd Związku zobowiązany jest do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia takiego wniosku.
   10. Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku Zarząd podaje do wiadomości członków Związku nie później niż 5 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku i nie później niż 2 tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku.
  12. Zarząd Związku
   1. Zarząd Związku składa się z członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Związku lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku, w liczbie określonej przez to Zebranie. Walne zgromadzenie Członków Związku wybiera Przewodniczącego Zarządu.
   2. W przypadku dobrowolnego ustąpienia Przewodniczącego, Zarząd w trakcie trwania jego kadencji, wybiera spośród siebie pełniącego obowiązki Przewodniczącego Związku, który ma wszelkie kompetencje przewodniczącego i pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków Związku.
   3. Do zadań Zarządu należy:

1)        kierowanie działalnością bieżącą Związku,

2)        realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Związku,

3)        podejmowanie pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie przyjęcia do Związku nowego członka,

4)        współdziałanie z pracodawcą we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku,

5)        zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy dotyczących członków Związku i podejmowanie interwencji w koniecznym zakresie,

6)        uzgadnianie z Pracodawcą zasad gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz wynagrodzeń i nadzorowanie sposobu ich realizacji,

7)        uzgadnianie z Pracodawcą regulaminu pracy, premiowania i nagradzania oraz wszelkich zmian w tym zakresie,

8)        współdziałanie z Pracodawcą przy ustalaniu rozkładu czasu pracy, zakresów obowiązków, planów urlopów itp.,

9)        wnioskowanie o przyznanie pomocy materialnej w sprawach losowych członkom Związku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub kasy zapomogowej Związku,

10)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków Związku, z podaniem do wiadomości członków Związku terminu i porządku obrad,

11)       organizowanie działań prawnych i akcji protestacyjnych dla popierania postulatów związkowych w przypadku sporów zbiorowych,

12)      dokonywanie bieżącej wykładni postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków Związku,

13)      współpraca z innymi związkami zawodowymi oraz z regionalnymi i ogólnokrajowymi organizacjami i federacjami związkowymi.

 1. Zarząd prowadzi sprawy związku i reprezentuje związek.
 2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.
 3. W sprawach przekraczających zwykły zakres zarządzania majątkiem, a zwłaszcza w sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków Związku lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku.
 4. Oświadczenia składane związkowi oraz doręczenia pism związkowi mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu.
 5. W umowach  między  Związkiem  a  członkiem  Zarządu,  Związek  reprezentuje  pełnomocnik, powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku.
 6. Zarząd wybiera spośród siebie funkcyjnych członków Zarządu w zakresie innym niż funkcja Przewodniczącego.
 7. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 8. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
 9. W przypadku parzystej liczby członków zarządu, przy podejmowaniu uchwał, w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego Zarządu
 1. Komisja Rewizyjna
  1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z członków Związku wybranych przez Walne Zebranie Członków w liczbie określonej przez to Zebranie.
  2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Związku.
  4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy.
  5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
   • kontrolowanie działalności Zarządu,
   • kontrolowanie realizacji uchwał wszystkich organów Związku oraz gospodarki finansowej i majątkowej Związku,
   • przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Związku sprawozdań ze swej działalności,
   • przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Związku wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu, Komisja Rewizyjna może:
   • wydawać zarządzenia naprawcze, które są obowiązujące dla Zarządu,
   • wystąpić do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku,
   • wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków Związku lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku o odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków.
 1. FINANSE ZWIĄZKU
  1. Fundusze Związku stanowią:
   1. składki członkowskie,
   2. dotacje, darowizny, zapisy, dochody z organizowanych imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz działalności gospodarczej.
  2. Zarząd wydatkuje fundusze na działalność statutową na podstawie budżetu obejmującego rok kalendarzowy.
  3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.
  4. Właścicielem majątku ruchomego i nieruchomego jest Związek jako osoba prawna, reprezentowany przez Zarząd.
  5. Wysokość składki ustala Walne Zebranie Członków Związku w uchwale finansowej, decydując również o przeznaczeniu jej poszczególnych części na określone cele.
 • ZASADY UCHWALANIA I ZMIAN STATUTU
  1. Statut Związku i jego zmiany uchwala Walne Zebranie Członków Związku.
  2. Uchwała o zmianie statutu zapada w głosowaniu jawnym, przy czym dla swej ważności wymaga większości 2/3 głosów.
  3. Na żądanie 1/3 członków Związku uchwała o zmianie statutu zapada w głosowaniu tajnym.
 • ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU I LIKWIDACJA JEGO MIENIA
  1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zebranie Członków Związku w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
  2. Na żądanie 1/3 członków Związku uchwała o zmianie statutu zapada w głosowaniu tajnym.
  3. Likwidatorem majątku jest Walne Zebranie Członków Związku, które także odpowiednio zabezpiecza dokumentację Związku. Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez ostatnie Walne Zebranie Członków Związku.
  4. Cały majątek Związku Zawodowego zostaje przekazany zgodnie z decyzją podjętą

przez ostatnie Walne Zebranie Członków Związku.

 1. Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie we właściwym sądzie.